Rejestracja:

Zgłoszenie biernego udziału w konferencji:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LATE 25PTP_2019.pdf

Polityka prywatności:

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, z siedzibą ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,

e-mail: ptpoddzialwarszawski@gmail.com,

telefon: 22 620 62 26.

2.   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.   Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia 25 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

4.   Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – hotelom oraz instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego z realizowania i rozliczenia konferencji – 12 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został zorganizowany Zjazd.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w 25 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. Zjeździe.

9.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.